Trình tự, thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013

Bước 1. Thông báo thu hồi đất. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày (đối với đất nông nghiệp) và 180 ngày (đối với đất phi ...