Với chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã mở rất nhiều cơ hội làm ăn cho các cá nhân, doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt là các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, đảm trách các công việc như sau:
• Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
• Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
• Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.